Uudised

NG INVESTEERINGUD OSANIKE KOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

TALLINN, 27.03.2024 - OÜ NG Investeeringud osanike korraline koosolek toimub 15. aprillil 2024 algusega kell 12:00 Tallinnas, Viru väljak 3, Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

NG Investeeringud osanike korralise koosoleku päevakorras on:
1. 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

Juhatus saadab osanikele välja teated korralise koosoleku kokkukutsumise kohta koos järgmiste lisadega:
• Juhatuse poolt kinnitatud osanike otsuste eelnõud
• Ettevõtte auditeeritud konsolideeritud bilanss 31.12.2023 ja kasumiaruanne 2023
• Lühike tegevusaruanne
• Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Osaühingu 2023.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin: "OÜ NG Investeeringud 2023.a. majandusaasta aruanne" ning audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers aruandega siin "Sõltumatu vandeaudiitori aruanne". 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15.aprillil kell 11:30 ja lõpetatakse kell 12:00.

Koosolekul osalemiseks palume registreerimisel esitada:
• füüsilisest isikust osanikul isikut tõendav dokument;
• füüsilisest isikust osaniku esindajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri ja
esindaja isikut tõendav dokument;
• ühises omandis oleva osa omanike ühisel esindajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Volikirja pole vaja, kui esindaja määramine on näha osanike nimekirjast ja esindusõigust ei muudeta;
• juriidilisest isikust osaniku esindajal esindusõigust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõendavad dokumendid ning isikut tõendav dokument.
Ühises omandis olev osa, mille omanikud ei ole määranud omale ühist esindajat osast tulenevate õiguste teostamiseks, loetakse koosolekul esindatuks üksnes juhul, kui osa kõik omanikud on koosolekul osalejatena registreeritud.

Koosoleku kokkukutsumise või toimumisega seonduvate küsimuste korral palun võtke ühendust telefonil +372 667422 või e-posti aadressil: nginvest@nginvest.ee

Lugupidamisega
OÜ NG Investeeringud juhatus